Symbol för brandfarlig vara.

Brandfarlig vara

Medelpads Räddningstjänstförbund är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor i våra ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Ånge.


Brandfarliga varor uppdelas i brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad. (avsnitt 9).

Brandreaktiva varor innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Hur regleras hanteringen av brandfarliga och brandreaktiva varor?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor. Samtliga finns att hämta på MSB:s hemsida.

Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs, detaljföreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt explosiva varor.

Senast uppdaterad: