Illustration över våra styrdokument

Finansiell information och styrdokument

Finansiell information

Årsredovisning

I Medelpads Räddningstjänstförbunds årsredovisning finns förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och kassaflödesrapport.

Våra styrdokument

Förbundsordningen reglerar övergripande förbundets verksamhet och kan jämställas med förbundets lagstiftning.

Kommunalförbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund


Denna kommunalförbundsordning har fastställts av:
kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2014-09-29 § 218,
kommunfullmäktige i Timrå kommun 2014-10-17 § 123,
kommunfullmäktige i Ånge kommun 2014-10-27 § 72.

1 § Medlemmar
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner är medlemmar i kommunalförbundet.

2 § Ändamål
Ändamålet med förbundet är att hålla en gemensam räddningstjänstorganisation för medlemskommunerna, som var och en av kommunerna ansvarar för enligt lag eller annan författning.

Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna medlemskommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor. Detta ska ge kostnadseffektivitet, kvalitet, utvecklingsförmåga och slagkraft för de uppgifter förbundet, i enlighet med denna förbundsordning, övertagit från medlemskommunerna.

3 § Förbundets namn och säte
Förbundets namn är Medelpads Räddningstjänstförbund. Det har sitt säte i Sundsvall.

4 § Organisation
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen utgör kommunalförbundets beslutande församling. Direktionen utgör även förbundsstyrelse samt räddningsnämnd för medlemskommunerna.
Direktionen får tillsätta de nämnder och utskott som behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

5 § Uppgifter
Kommunalförbundet svarar för medlemskommunernas uppgifter enligt:

 • lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 • lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
 • lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 • lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Uppgifterna enligt lagen om skydd mot olyckor är:

 • samordning av arbetet med skydd mot olyckor
 • tillsyn enligt lagen
 • rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
 • att underlätta för den enskilde att ta sitt eget ansvar
 • att genomföra räddningsinsatser
 • att genomföra lärande efter olyckor.

Nedläggning av en räddningsstyrka kan endast ske om kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner har fattat beslut med denna innebörd. Innan förbundsdirektionen föreslår nedläggning av en räddningsstyrka, ska samråd ha skett mellan kommunalför- bundet och ägarrådet. (Ägarrådet består av två ledamöter, ingen ersättare, från respektive medlemskommun och ansvarar för medlemmarnas dialog med förbundet om budget, uppföljning och utveckling av verksamheten. Ägarrådets sammansättning och uppgifter fastställdes av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 § 665, Timrå kommun 2009-11-30 § 123 samt Ånge kommun 2009-11-23 § 72.)

Uppgifterna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är:

 • att ansvara för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Uppgifterna enligt lagen om sprängämnesprekursorer:

 • tillsyn enligt lagen.

Kommunalförbundet ska dessutom i skälig omfattning biträda medlemskommunerna med expertis samt utbildning av kommunernas personal inom förbundets kompetensområde rörande:

 • lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • plan- och bygglagen (2010:900)
 • de frågor medlemskommunerna i övrigt efterfrågar.

Utöver dessa uppgifter kan räddningstjänstförbundet mot särskild ersättning och/eller avtal åta sig andra uppgifter som bedöms lämpliga och som står i överensstämmelse med den kommunala kompetensen.

Medlemskommunerna preciserar kommunalförbundets uppgifter i ett uppdrag som förbundet kvitterar i form av ett handlingsprogram (enligt lagen om skydd mot olyckor) för verksamheten för mandatperioden, förskjutet ett år.

6 § Revision och ansvarsfrihet
Kommunalförbundet ska ha 3 revisorer varav en är ordförande. Kommunfullmäktige i varje medlemskommun utser en revisor. Revisorsordförande utses enligt 7 §.

Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige i aktuell medlemskommun fyllnadsval så snart som möjligt.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen, god revisionssed samt revisionsreglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Revisionsberättelse ska, jämte årsredovisningen, senast tre veckor efter det att förbundsdirektionen fastställt årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

7 § Förbundsdirektion
Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen utses av medlemskommunernas fullmäktige bland sina ledamöter och ersättare.

Förbundsdirektionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Sundsvalls kommun utser 6 ledamöter och 6 ersättare, Timrå kommun 3 ledamöter och 3 ersättare och Ånge kommun 2 ledamöter och 2 ersättare.

För mandatperioden 2011–14 utser Sundsvalls kommun direktionens ordförande, Timrå kommun direktionens vice ordförande och Ånge kommun revisorernas ordförande. För varje mandatperiod därefter sker rotation av dessa poster mellan medlemskommunerna så att 2015–18 utser Timrå kommun direktionens ordförande, Ånge kommun direktionens vice ordförande och Sundsvalls kommun revisorernas ordförande och så vidare.

Om direktionen inrättar en eller flera nämnder väljer direktionen ledamöter och ersättare i sådan nämnd bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Ledamöter och ersättare i utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i direktionen när utskottet är beredningsorgan till

direktionen och från respektive nämnd för det fallet att utskottet ska vara beredningsorgan till en nämnd.

8 § Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i Sundsvalls, Timrå och Ånge kommun äger rätt att närvara vid direktionens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Närvarorätt vid direktionens sammanträden tillkommer personalrepresentanter enligt gällande lagstiftning.

Förbundschefen ska närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och äger rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

9 § Ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer
Ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer ska utgå enligt bestämmelser antagna av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun. Härvid ska gälla att arvode ska utgå i procent av det grundbelopp som kommunen årligen fastställer.

Ordföranden i förbundsdirektionen ska erhålla månadsarvode med 20 procent, vice ordförande med 5 procent, ledamöter i nämnder och i arbetsutskott med 2 procent samt revisorsordförande med 2 procent och revisorer med 1,5 procent av det grundbelopp som kommunen årligen fastställer.

10 § Tillkännagivande om justering av protokoll med mera
Tillkännagivande om justering av protokoll och andra tillkännagivanden ska ske på Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuners respektive anslagstavla.

11 § Personal
Förbundschef tillsätts av förbundsdirektionen och övrig personal av förbundschefen.

12 § Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Varje förbundsmedlem äger rätt att genom sin kommunstyrelse eller genom respektive kommunstyrelses ordförande väcka ärenden i förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen får därvid kalla ett av medlemskommunerna utsett ägarråd för behandling av ärendet.

13 § Samråd samt styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundsdirektionen ska årligen, senast före november månads utgång, samråda med ett av förbundsmedlemmarna utsett ägarråd om utveckling av verksamheten och hålla dem underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk räckvidd. Underrättelser och information ska lämnas på sådant sätt att förbundsmedlemmarna ges tillfälle att inkomma med eventuella yttranden. Förbundsmedlemmarna ska samråda sinsemellan innan budgetdirektiv ges till förbundet.

I övrigt ska förbundsmedlemmarna ges den information och tillställas de handlingar som begärs med undantag av handlingar eller andra uppgifter för vilka sekretess gäller enligt lag. Förbundsdirektionen får från förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att direktionen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Förbundsdirektionen ska till förbundsmedlemmarnas styrelser årligen överlämna delårsbokslut i den omfattning och utformning som medlemmarnas regler för ekonomistyrning anger. Förbundet ska årligen så snart som möjligt, dock senast före februari månads utgång, tillhandahålla förbundsmedlemmarna det underlag de begär för upprättande av sammanställd redovisning enligt lag om kommunal redovisning. Förbundets årsredovisning ska överlämnas till förbundsmedlemmarna senast under mars månad.

14 § Föreskrifter om förbundets budgetprocess
Förbundsdirektionen ska årligen, senast före maj månads utgång, uppta samråd med ett av förbundsmedlemmarna utsett ägarråd kring direktionens förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med Sundsvalls kommuns regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer därefter, senast 15 december, kommunalförbundets budget. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen det bidrag som vardera medlem ska lämna till förbundet enligt de grunder som anges i 15 §.

Sammanträde för fastställande av budget är offentligt. Kungörelse om sammanträdet anslås enligt 10 § med angivande av den plats där förslag till budget hålls tillgängligt för allmänheten.

15 § Andel i tillgångar, skulder, nettokostnader och nettoinvesteringar
För de nettokostnader och nettoinvesteringar som förbundet beräknas få i budgeten för nästkommande kalenderår ska förbundsmedlemmarna bidra på följande sätt:

Ånge kommun betalar i förhållande till antalet invånare den 1 januari året före respektive budgetår förhöjt med en faktor på 25 procent (Ånges andel av kostnaderna i förhållande till antalet invånare gånger 1,25).

Sundsvalls och Timrå kommuner delar resterande kostnader för förbundet enligt avtal som gäller från 1 januari år 1990. Från och med 1 januari år 2014 delas resterande kostnader mellan Sundsvalls och Timrå kommuner i förhållande till antalet invånare i kommunerna den 1 januari året före respektive budgetår.

Bidrag enligt ovan ska erläggas till förbundet med hälften senast den 5 januari och återstoden den 1 juli det år bidraget avser.

Samma fördelningar som ovan ger för varje år förbundsmedlemmarnas andelar av förbundets tillgångar.

Om förbundet saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges ovan i denna paragraf.

För pensionskostnader gäller fördelning mellan medlemskommunerna enligt PM 2009-10- 28 ”Hantering av pensioner vid utvidgning av Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund med Ånge kommun”.

16 § Självrisk
Räddningstjänstförbundet bär inom tilldelad ram själv kostnaderna för varje enskild räddningsinsats intill fem (5) prisbasbelopp. Kostnader som överstiger detta belopp ersätts av medlemskommunerna mot särskild faktura, varvid respektive medlems andel i kostnaden beräknas efter de grunder som anges i 15 §.

Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader, ska den medlemskommun där insatsen genomfördes själv bära de kostnader som överstiger kommunens självrisk enligt 7 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor.

17 § Lån, borgen
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagda lånesumman får dock inte vid något tillfälle överstiga 20 miljoner kronor. Efter förbundsmedlemmarnas medgivande får dock lån upptas till högre belopp. Förbundet får ej ingå borgen.

18 § Utträde och upplösning
Uppsägningstiden för utträde ur förbundet är tre år efter utgången av det kalenderår varunder uppsägningen äger rum. Anmälan om utträde ur förbundet ska göras skriftligen.

De ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse. Den utträdande medlemmens andel i förbundets

tillgångar och skulder, inklusive pensionsskuld, ska utgöra grunden för en sådan överenskommelse.

Vid skifte av förbundets tillgångar ska dessa skiftas i enlighet med respektive medlems andel enligt vad som framgår av förbundsordningen. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen eller den som förbundsdirektionen utser att vara likvidator.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för att en ändamålsenlig avveckling av förbundet ska kunna ske. I den mån det behövs för likvidationen ska förbundets tillgångar förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt.

När likvidationen slutförts ska förbundsdirektionen avge en slutredovisning över sin förvaltning vilken ska innefatta en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet samt redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till redovisningen ska även fogas redovisningshandlingar rörande likvidationen samt förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundets medlemmar är kommunalförbundet upplöst.

19 § Inträde av ny medlem
Om någon kommun önskar inträda i förbundet som medlem ska frågan behandlas av förbundsdirektionen som kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet.

Beslut om inträde i förbundet fattas av respektive medlems kommunfullmäktige.

Ny medlem har inträtt i förbundet när samtliga medlemmars kommunfullmäktige lämnat sitt godkännande därtill och då ny förbundsordning antagits av samtliga förbundsmedlemmar.

20 § Tvister
Tvist mellan förbundet och medlem ska i första hand lösas genom att frågan hänskjuts till medlemmarnas styrelser för erhållande av förslag till lösningar och först i andra hand av allmän domstol.

21 § Ändring i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

Fördundsordningen som pdf är inte tillgänglig för alla. Den kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Eventuella bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara.

Reglementen är bilagor till förbundsordningen och styr mer i detalj vilka uppgifter och ansvar direktionen och revisorerna har.

Reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund

Utöver vad föreskrivs om förbundsdirektionen i förbundsordningen samt lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente, fastställt av:
kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2014-09-29 § 217, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2014-10-27 § 124, kommunfullmäktige i Ånge kommun 2014-10-27 § 73.

Förbundsdirektionens uppgifter

Allmänna bestämmelser
1 §
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet Medelpads räddningstjänstförbund.

Direktionen ska svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana uppgifter som kommunalförbundet och förbundsmedlem avtalar om.

2 §
Direktionen ska fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna eller deras ägarråd i enlighet med förbundsordningen.

3 §
Direktionen ska övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs.

4 §
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.

5 §
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen.

Ekonomisk förvaltning

6 §
Direktionen ansvarar för förbundets redovisning och medelsförvaltning. Direktionen ska sköta kommunalförbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och säkerhet tillgodoses. Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl.

Direktionen ska se till att kommunalförbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar.

Direktionen har inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift.

Direktionen ska se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Förbundsdirketionens övriga verksamhet

Personalpolitik
7 §
Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet och har hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. I uppgiften ingår bland annat:

 • anställningsärenden
 • kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister
 • löne- och anställningsvillkor
 • arbetsmiljöansvar.

Direktionen ansvarar för att de anställda inom förbundet har rätt kompetens i förhållande till de fastställda målen för förbundet.

Arkivmyndighet
8 §
Direktionen är arkivmyndighet. Föreskrifter om hanteringen av kommunalförbundets arkiv finns i författningar som reglerar allmänna handlingar och arkiv. Direktionen får överlåta sitt ansvar enligt arkivlagen (1990:782) såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen samt att vara arkivdepå.

Personuppgiftsansvar
9 §
Förbundsdirektionen är registeransvarig för de personuppgifter som direktionen för i sin verksamhet och förfogar över.

Förbundsdirektionens arbetsformer

Ersättarnas tjänstgöring
10 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare från samma kommun som ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde är själv ansvarig för att ersättare kallas till sammanträdet.

Inkallande av ersättare
11 §
Ledamot som inte kan delta i hela eller del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till direktionens sekreterare, eller till någon annan anställd vid kommunalförbundets administration. Den ledamot som planerar att vara frånvarande ska själv underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra om att hon eller han ska tjänstgöra vid sammanträdet.

Närvaro och yttranderätt för ej tjänstgörande ersättare
12 §
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid direktionens sammanträden.

Vid sammanträdet har sådan ersättare rätt att delta i överläggningarna men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Ersättare för ordföranden
13 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
Tidpunkt
14 §
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

Kallelse
15 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot, ersättare och övriga tjänstemän som får närvara vid sammanträdet. Kallelsen bör sändas senast 6 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

Om ordföranden inte kan kalla till sammanträdet ska vice ordföranden göra det. Om inte vare sig ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det.

Justering av protokoll
16 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation
17 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Delgivning
18 §
Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som direktionen bestämmer.

Ersättning till ledamöterna vid utbildning, konferens, informationsträff eller annan sammankomst

19 §
Direktionen fattar beslut om ersättning, som sammanträdesarvode, förlorad arbetsförtjänst och bilersättning. Ersättning betalas bara ut till de ledamöter som direktionen utser att delta vid utbildning, konferens, informationsträff eller annan sammankomst.

Ledamot som är berättigad till ersättning ska inkomma med underlag till direktionens sekreterare.

Om en ledamot vill delta vid en sammankomst innan nytt direktionsmöte hinner äga rum, ska ordförande besluta om ersättning.

Förbundsdirektionens arbetsutskott
20 §
Förbundsdirektionens arbetsutskott bereder ärenden inför beslut av direktionen.

Arbetsutskottet består av fyra ledamöter, varav en är tillika ordförande och en är tillika vice ordförande.

Timrå och Ånge kommuner representeras av en ledamot vardera. Sundsvalls kommun representeras av två ledamöter, varav en ska företräda den politiska oppositionen i kommunen.

Ersättare utses för varje ledamot och ska komma från samma kommun som ledamoten. Enbart tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid arbetsutskottets sammanträden.
Vad gäller kallelse och justering av arbetsutskottets protokoll gäller samma bestämmelser för arbetsutskottet som för direktionen.

Reglemente som pdf är inte tillgänglig för alla. Den kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Eventuella bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara.

I ägaruppdraget beskrivs vad som är förbundets uppgifter enligt lagarna och vilken inriktning på arbetet som ska gälla.

Ägaruppdrag Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-2023

1. Inledning

1.1 Bakgrund
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) ägs gemensamt av Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. En direktion sammansatt av politiker från de tre ägarkommunerna utgör MRF:s beslutande organ. Direktionen ska i sin verksamhet samråda med ett av ägarkommunerna utsett ägarråd.

1.2 Syfte
Syftet med ägaruppdraget är att tydliggöra vad som är förbundets uppgifter enligt gällande lagstiftning (kapitel 2) och ange vilken inriktning som ska gälla (kapitel 3-6).

1.3 Vision, verksamhetsidé och värdegrund
MRF:s vision
”Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle”

MRF:s verksamhetsidé är: Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för de som bor och vistas i ägarkommunerna.

Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare och tryggare kommun.

Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna.

Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande räddningstjänster.

MRF:s värdegrund
MRF ska uppfylla intentionerna i det egna värdegrundsarbetet Vår Viktiga Vardag (VVV). Värdeorden är:

 • vi visar omtanke
 • vi söker kunskap
 • vi skapar trygghet.

1.4 Målbild
Målbilden för MRF:s uppdrag enligt lagen om skydd mot olyckor är genom olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder att:

 • Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en olycka.
 • De totala kostnaderna för olyckor ska minimeras.
 • Ingen olycka ska ge negativ påverkan på miljön.

1.5 Övergripande inriktning
MRF ska ta väl vara på och utveckla det goda förtroende som förbundet har hos allmänheten och olika samarbetspartners. Förtroendet byggs genom att MRF är en skicklig och kvalitetssäkrad aktör inom räddning av liv, egendom och miljö.

Arbetet med att minska antalet olyckor i samhället är en av MRF:s viktigaste uppgifter. Fler liv ska räddas, i första hand genom att en olycka inte händer. Antalet skadade ska minska. Materiella värden som förstörs ska bli lägre. Den förebyggande verksamheten ska förbättras ytterligare genom utvecklade arbetsmetoder tillsammans med både andra offentliga och övriga aktörer i samhället. Allt arbete vid MRF ska genomsyras av ett förebyggande förhållningssätt. MRF ska vara en efterfrågad coach och samarbetspart i samhällets hållbarhetsarbete.

Att ha ett stort förtroende inom räddning är en viktig faktor och strategi för att nå framgång i organisationens förebyggande arbete. MRF ska kunna genomföra räddningsinsatser dygnet runt alla dagar om året inom samtliga ägarkommuners hela geografiska område. Kompetensen för att genomföra insatserna ska vara bred och förbundet ska ha förmåga att leda och genomföra räddningsinsatser vid både mindre och större händelser. Att genomföra lyckade räddningsinsatser är i sig trygghetsskapande.

I ett säkerhetsläge i omvärlden som är mer komplicerat än tidigare, har MRF en viktig roll i att samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar i ägarkommunerna. De ökade klimatförändringarna bidrar också till behovet av att ha en bra grundberedskap för att hantera större händelser som förväntas inträffa med kortare mellanrum. MRF ska vara en stabiliserande faktor i denna alltmer osäkra omvärld. Ett väl utvecklat samarbete med ägarkommunerna och andra blåljusaktörer är i dessa avseenden en förutsättning för att en hög nivå av samhällssäkerhet ska kunna råda i kommunerna. En kunskap om förhållanden i omvärlden ger bra förutsättningar att lösa dessa uppgifter.

MRF ska bidra till en positiv utveckling inom ägarkommunerna i övrigt genom att aktivt delta i hållbarhetsarbetet. Det kan bland annat avse insatser för ökad trygghet, stärkande av integration för nyanlända samt samarbete med universitet och andra skolor för ökad kompetens, attraktivitet och utveckling inom räddningstjänstens arbetsområden.

För att nå bästa möjliga resultat vad gäller trygghet och säkerhet samt krisberedskap och civilt försvar i Medelpad och även i övriga delar av Västernorrlands län, ska samverkansmodellen Pandora vidareutvecklas och genomföras. I Pandora ingår också lokalsamarbete mellan olika myndigheter.

2. MRF:s uppdrag enligt gällande lagstiftning

MRF:s uppdrag och verksamhet omfattas av ett antal lagområden, där huvudområdet är ägarkommunernas ansvar enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Övriga områden avser främst tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen (2010:868) om brandfarliga och explosiva varor, tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor, biträde i kommunernas planprocesser enligt plan- och bygglagen (1987:10), tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer samt uppdrag att samordna ägarkommunernas åtaganden enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och att samordna dessa kommuners hantering av åtgärder enligt dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) jämfört med lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

MRF är remissinstans i tillståndsärenden och biträder med sakkunnighetsutlåtanden.

3. Operativ räddningstjänst

3.1 Snabb hjälp
MRF ska – som en viktig del av samhällets samlade resurser – stärka förmågan att vara på plats och kunna verka inom så kort tid som möjligt vid räddningsinsatser.

Uppgiften att rycka ut på sjukvårdslarm i väntan på ambulans (IVPA) ska fortsatt vara prioriterat för förbundet. Särskilt gäller detta vid larm om hjärtstopp.

Andra resurser än traditionella blåljusyrken bör användas för att snabbt göra en initial insats vid vissa typer av olyckor. Dessa resurser kan utgöras av personal med yrken inom omvårdnad, service eller drift. Det gäller personer som har uppdrag ute i samhället och då framförallt i glesbygdsområden. MRF har uppdraget att börja utveckla detta område.

Förbundet ska också vidareutveckla samarbetet med andra arbetsgivare, lokala föreningar och allmänheten för att bättre kunna använda samhällets gemensamma resurser för att snabbt ge hjälp vid olyckor i glesbygd, bland annat genom förstärkt medmänniska. En särskild form av förstärkt medmänniska i byar med stora avstånd till närmaste brandstation ska även fortsätta att utvecklas, så kallade materielförstärkta byar.

3.2 Kvalitetssäkring
MRF ska arbeta för kvalitetssäkrade räddningsinsatser. Med detta menas en tillräckligt hög lägsta nivå på alla sådana insatser.

MRF ska fortsätta att utveckla efterarbetet vid räddningsinsatser. Detta avser stöd och omtanke till dem som drabbas samt insatsutvärdering i syfte att förbättra kvalitén vid framtida räddningsinsatser.

3.3 Förmåga att hantera stora olyckor
MRF ska öka förmågan att leda och hantera större olyckor som till exempel svårare skogsbränder och andra naturolyckor, allvarliga kemikalieolyckor samt flyg- och tågolyckor.

Förbundet ska utveckla sin funktion för övergripande ledning av räddningsinsatser. Detta för att möta behoven av att effektivt kunna hantera stora olyckor och även flera sådana samtidigt. I detta arbete är utgångspunkten att samarbeta kring ett Räddsam Västernorrland, med en länsgemensam syn på operativ ledning och dirigering av räddningsstyrkor. Dessutom ska ett ledningssamarbete eftersträvas tillsammans med Jämtland men även med övriga nordliga läns räddningstjänster.

MRF ska generellt utveckla sitt arbete med att hantera större olyckor. Detta tillsammans med samarbetande räddningstjänster, blåsljusmyndigheter i övrigt, berörda kommuner och andra resurser som till exempel frivilliga. Även behovet av en bra samverkan med centrala aktörer och andra organisationer med särskild kompetens för uppdraget ska beaktas i arbetet.

3.4 Miljö
MRF ska öka förmågan inom området miljöräddning samt minimera miljöstörande påverkan från egna räddningsinsatser och verksamhet i övrigt. Miljöfrågorna ska prioriteras i det dagliga arbetet. Kunskapen om miljö hos personalen ska stärkas.

4. Förebyggande verksamhet

4.1 Samordna olycksförebyggande arbete
MRF ska samordna ägarkommunernas olycksförebyggande arbete. I uppdraget ligger att stödja kommunerna med drivkraft och kunskap. Andra viktiga samarbetspartners ska involveras.

4.2 Tillsynsmyndighet och remissinstans
MRF ska vara en kunnig myndighet vid tillsyn samt skicklig och efterfrågad aktör som remissinstans i samhällsplanering och klimatanpassning inom olika typer av risker för olyckor. Ett sådant arbetssätt bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.

4.3 Olycksundersökning
MRF ska utveckla arbetet med olycksundersökning i syfte att återföra erfarenheter till det förebyggande arbetet.

4.4 Naturolyckor
MRF ska utveckla arbetet med att förebygga att naturolyckor, som till exempel skogsbränder, får en större utbredning eller i övrigt blir särskilt allvarliga. I detta arbete ska andra intressenter involveras tidigt i processen. Särskild uppmärksamhet ska ligga på att förebygga konsekvenser av naturolyckor. Detta kan gälla skogsbränder i tätortsnära områden samt i närheten av industrier som hanterar kemikalier och andra farliga ämnen av större omfattning.

4.5 Krisberedskap och civilt försvar
Dagens samhälle är sårbart ur flera aspekter. Säkerhetsläget i världen är mer osäkert än på många år. Frekvensen av naturolyckor förväntas öka på grund av pågående klimatförändringar. MRF:s arbete med samordning av ägarkommunernas krisberedskapsarbete och civila försvar är därför särskilt viktigt. I det arbetet är det angeläget att samverka med olika aktörer i samhället.

MRF ansvarar för att omvärldsbevakning genomförs och kunskap överförs till ägarkommunerna.

Förbundet ska bygga upp en kunskap inom informationssäkerhet. Former för stöd till och samarbete med ägarkommunerna inom verksamhetsområdet ska utredas.

4.6 Agenda 2030
MRF ska ha en bredare roll när det gäller uppfyllande av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Detta gäller framförallt ”God hälsa och välbefinnande” men även ”God utbildning för alla”, ”Jämställdhet”, ”Rent vatten och sanitet för alla”, ”Hållbara städer och samhällen”, ”Bekämpa klimatförändringarna” samt ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

MRF ska använda sitt förtroende som organisation för att utveckla arbetet med hållbarhet kopplat till agendan. Förbundet ska bland annat arbeta med att underlätta för lika sociala livsvillkor, driva trygghetsarbete, genomföra arbete inom integration samt bedriva utbildningar och seminarier inom sina kompetensområden.
Trygghetsarbetet på skolor och fritidsgårdar ska vara särskilt prioriterat. MRF ska vara mer aktiv i arbetet för att minimera suicid samt med att underlätta för seniorers välbefinnande och bidra till att områden ska vara attraktiva att bo i.

MRF:s roll att öka kunskapen om och förbereda för klimatförändringar ska stärkas.

5. Verksamhetsledning och stödfunktioner

5.1 Styrdokument
MRF ska ha tydliga styrande dokument, som är lätta att förstå och som hänger ihop.

Illustration över våra styrdokument.

Illustration som visar förhålladet mellan Medelpads Räddningstjänsförbunds styrdokument.

De styrande dokumenten är förutom lagar och förordningar detta ägaruppdrag som för en fyraårsperiod anger inriktningen för förbundets arbete och vilka uppgifterna är enligt gällande lagstiftning.
I MRF:s handlingsprogram anges vad som ska uppnås när det gäller ett antal mål inom räddningsinsats och olycksförebyggande verksamhet. I en förmågebeskrivning anges vad förbundet ska klara av kopplat till dessa mål. Handlingsprogrammet gäller under samma fyraårsperiod som ägaruppdraget.

I mål- och resursplanen (MRP) beslutar MRF – kopplat till handlingsprogrammet, andra verksamheter samt personal och ekonomi – om vad som ska prioriteras för ett kalenderår i taget.
I verksamhetsplaner beslutar MRF:s olika arbetsenheter om vad som ska göras eller läras kopplat till nämnda styrdokument.

5.2 Ändamålsenlig organisation
MRF har uppdraget att vid behov anpassa sin organisation så att den är ändamålsenlig och överensstämmer med den inriktning som anges i ägaruppdraget.

5.3 Samarbete med andra aktörer
MRF:s samarbete med ägarkommunerna, andra räddningstjänster, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Region Västernorrland samt SOS Alarm Sverige AB, är ur ett helhetsperspektiv särskilt viktigt. När det gäller samarbete med andra räddningstjänster ska samarbetet med Brand och säkerhet i Örnsköldsvik, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Norrhälsinge räddningstjänst samt Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen prioriteras.

Vid utvecklande och genomförande av samverkansmodellen Pandora är länsstyrelsen en särskilt viktig aktör för att nå positiva resultat. MRF har i Pandora ett uttalat ansvar att driva på modellens genomförande tillsammans med de andra aktörerna.

5.4 Personal
5.4.1 Personalpolitik
MRF:s personalpolitik ska kännetecknas av hög kvalitet på kompetensutvecklingen och ha en inriktning som underlättar att verksamhetsmålen uppnås.

Chefs- och ledarutvecklingen ska vara prioriterad inom MRF. Ledarskapet ska utgå ifrån en stark närvaro i verksamheten och delaktighet med personalen. Fokus ska ligga på goda färdigheter för uppdraget och aktivt arbete med värdegrundsfrågor i vardagen. En chef och ledare inom MRF ska känna sig trygg med att ha tillräcklig kunskap för sin funktion och bra förutsättningar att hantera de mjuka frågorna i ledarskapet.

Ett rekryteringsarbete av hög kvalitet ska vara prioriterat av förbundet. Särskild vikt ska läggas vid att tillgången på behövda kompetenser skapar rätt förutsättningar för utveckling av verksamheten i enlighet med inriktningen som anges i ägaruppdraget.

De framgångar som MRF har gjort i engagemanget för VVV med dess viktigaste innehåll – uppdrag, värdskap, arbetsmiljö och delaktighet – ska fortsätta. Arbetet resulterade bland annat i värdeorden omtanke, kunskap och trygghet.

5.4.2 Arbetsmiljö
Räddningstjänst är i vissa delar ett riskfullt arbete. MRF ska ha ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete med ett väl utvecklat arbetarskydd. Det är av särskild vikt att förbundet arbetar med personalens välmående och delaktighet i frågor som är av betydelse för arbetsmiljön. En väl fungerande struktur för samtalsstöd ska finnas för personal som har behov av ett sådant.

5.4.3 Jämställdhet och mångfald
MRF ska vara en attraktiv arbetsplats som behåller, utvecklar och attraherar nya medarbetare till den verksamhet förbundet bedriver. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Olikheter ska ses som en tillgång i syfte att stärka kreativitet och framgång.

MRF ska lägga särskild kraft på rekrytering av fler kvinnliga brandmän och medarbetare av annan etnisk härkomst.

5.5 Förvaltning
MRF ska ha en ändamålsenlig förvaltning för sin verksamhet med bra struktur på hantering av dokument och kontakter med allmänheten. Att svarstiderna hålls nere, att servicenivån är god samt att svar och beslut av olika slag håller hög kvalitet, är särskilt viktigt. Förbundet ska ha en väl fungerande internkontroll.

5.6 Utbildnings- och övningsverksamhet
MRF ska vidareutveckla utbildnings- och övningsverksamheten genom att effektivisera metoderna för att förmedla kunskaper och färdigheter. Detta bland annat genom att i större utsträckning använda digital teknik. I sammanhanget är tillgången till en modern utbildnings- och övningsanläggning för verksamheten av stor betydelse. Det är även viktigt att genom den så kallade MRF-akademin skapa förutsättningar för att utbilda och öva personalen genom självstudiearbete.

5.7 Ekonomi
5.7.1 God ekonomisk hushållning
Ekonomin ska vara i balans. MRF ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Förbundet ska kontinuerligt jobba med det ekonomiska medvetandet i organisationen. MRF ska i tillämpliga delar följa Sundsvalls kommuns ekonomiska styrprinciper. God ekonomisk hushållning är uppfyllt när MRF följer vad som anges under punkt 5.7.

5.7.2 Investeringar
MRF ska med långsiktig investeringsplanering hålla fordonsparken med mera i ett gott skick, både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

5.7.3 Resultatkrav
Målet är att MRF:s ekonomiska resultat, sett i ett treårsperspektiv, ska ligga på minst två procent av ramen. Det huvudsakliga skälet till detta mål är att förbundet ska ha ett tillräckligt positivt ekonomiskt resultat sett över tid, så att investeringarna i huvudsak kan finansieras med egna medel. Samtidigt ska förbundet ha tillräckliga reserver i sin kassa (likvida medel) som buffert. Denna buffert bör inte understiga en månads drift av förbundet.

5.7.4 Prognosavvikelse
Kravet på högsta prognosavvikelse är en procent vid årsbokslutet i förhållande till den senaste prognosen.

5.8 Brandstationer
Nedläggning av räddningsstyrka kan endast genomföras om kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner har fattat beslut om detta.

Innan direktionen föreslår nedläggning av räddningsstyrka ska MRF samråda med ägarrådet. Samråd ska också genomföras med ägarrådet innan MRF fattar beslut om större förändring av lokaler som påtagligt påverkar förbundets ekonomiska situation. Ett sådant samråd ska genomföras även om förändringen inte påverkar en räddningsstyrkas existens och placering.

6. Uppföljning och kontroll
Att MRF:s arbete stämmer överens med vad som anges i ägaruppdraget ska följas upp vid minst två årliga ägarrådsmöten. Det första ska genomföras senast under april månad och främst behandla ekonomiförsörjning. Det andra ska genomföras senast under oktober månad och främst behandla planering och uppföljning av verksamheten.

Ägarrådet ska informeras om större avvikelser i förbundets verksamhet, personalhantering eller ekonomi. Samt om vilka åtgärder som vidtas för att hantera uppkomna avvikelser.

Måluppfyllelsen säkerställs av ägarrådet genom uppföljning av handlingsprogram och MRP. MRF ska redovisa sådana uppföljningar. Efter fyraårsperiodens slut ska ägarrådet ges en sammanfattande redovisning angående bedömd uppfyllelse avseende inriktning som anges i ägaruppdraget.

Ägaruppdraget som pdf är inte tillgänglig för alla. Den kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Eventuella bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara.

Vår verksamhet regleras och styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Enligt lagen ska alla kommuner upprätta ett handlingsprogram för sin verksamhet. Förbundets handlingsprogram är det övergripande styrdokumentet som innehåller prioriteringar och mål för både den förebyggande verksamheten och räddningstjänst.

Handlingsprogrammet beslutas av förbundsdirektionen för varje ny mandatperiod. Läs mer om handlingsprogram.

Ägaruppdraget som pdf är inte tillgänglig för alla. Den kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Eventuella bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara.

Verksamheten planeras utifrån handlingsprogrammet och övriga uppdrag. Vi kallar planen för mål- och resursplan och den beslutas av direktionen varje år.

Ägaruppdraget som pdf är inte tillgänglig för alla. Den kan delvis läsas upp av talande webb-funktionen. Eventuella bilder och illustrationer är inte uppläsningsbara.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Ekonomichef
Henrik Arvola
Telefon: 060-12 32 00
E-post: henrik.arvola@rtjmedelpad.se

Förbundschef
Per Silverliden
Telefon: 070 312 35 53
E-post: per.silverliden@rtjmedelpad.se