Vårt uppdrag

Inom våra medlemskommuner ska vi skydda och rädda människor, egendom och miljö. Genom förebyggande arbete ska vi även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av inträffade händelser.


Medelpads Räddningstjänstförbunds uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument och avtal.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är den övergripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till att ”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beskriver kommunens ansvar för tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor.

Förbundet stödjer dessutom kommunerna enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Under varje mandatperiod antas ett fyraårigt handlingsprogram av förbundsdirektionen. I handlingsprogrammet pekas riktningen ut inför de kommande fyra åren.

Utifrån handlingsprogrammet och övriga uppdrag planerar vi vår verksamhet i en Mål- och resursplan som antas av direktionen.

Senast uppdaterad: