Skärpt kontroll över explosiva varor

Anmäl deltagare och föreståndare för prövning.

Från den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare riskerar att få tillståndet återkallat. Föreståndare som är godkända före 1 februari 2022 måste prövas på nytt med anledning av nya regler för prövningen.

Anmäl föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor samt alla andra personer som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovanstående begärlighetsgrader.

Du som är tillståndshavare anmäler alla deltagare och föreståndare via e-tjänsten för ansökan om tillstånd för expolsiv vara.

Vilka deltagare inom en verksamhet som kan bli aktuell för lämplighetsprövning enligt lagen beror på vilken typ av sökande och bedömning av vilket betydande inflytande en viss deltagare har inom verksamheten.

Exempel på deltagare som behöver anmälas:

  • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter, även de som kan undantas från kravet på anmälan av deltagare.

Kravet att inhämta yttrande gällande lämplighet från Polismyndigheten gäller även för dessa personer.

Personer med betydande inflytande över verksamheten ska inte godkännas av tillståndsmyndigheten men prövningen av dem är en del av bedömningsgrunden för tillståndet i sin helhet.

Om någon av dessa personer skulle befinnas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning kan det påverka möjligheten att bevilja tillståndet.

Ny prövning när personer byts ut

På samma sätt som för föreståndare och deltagare så gäller att om någon av de anmälda personerna i ledande ställning inom verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: