Bild på personer som spelar innebandy.

Brandskydd vid tillfällig övernattning

Alla som bor eller vistas i våra ägarkommuner har rätt till ett bra brandskydd. Även om vistelsen och övernattningen är tillfällig.


Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende eller arrangerar ett tillfälligt boende. Medelpads Räddningstjänstförbund gör tillsyner på berörda lokaler och boenden.

Det förekommer ibland, vid exempelvis sportevenemang, att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det. Vid tillfällig övernattning i skolor eller idrottsanläggningar förändras förutsättningarna för brandskyddet. Dessa anläggningar är dimensionerade för daglig verksamhet som inte innebär att personer övernattar.

Byggnader som till exempel hotell, är avsedda för tillfällig övernattning, och har därför högre krav på brandskyddet.

Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd.

Fastighetsägaren/lokaluthyraren och nyttjanderättshavaren/arrangören har alltid det fulla ansvaret för säkerheten. Ansvarsfördelningen mellan dessa parter måste därför vara tydligt.

  • Lokaluthyraren/fastighetsägaren ansvarar för att lokalerna uppfyller ställda krav vad gäller brand- och personsäkerhet. Hur ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och lokaluthyrare ser ut ska tydliggöras skriftligen.
  • Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar för att utforma regler och rutiner.
  • De övernattande ansvarar för att följa de anvisningar och regler som tillhandahålls av den som arrangerar övernattningen.

Tillsynen som vi gör ersätter inte på något sätt de åtgärder som fastighetsägaren/lokaluthyraren och nyttjanderättshavaren/arrangören ska utföra för att ta sitt ansvar för brand- och utrymningssäkerheten.

Arrangören ska upprätta regler för att minska risken att det börjar brinna. Det ska gå lätt att utrymma lokalen.

  • Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden
  • Öppen eld får inte förekomma, exempelvis levande ljus
  • Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden
  • Bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus
  • Matlagning och kaffekokning och liknande får inte förekomma i förläggningslokaler
  • Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen
  • Uppställning av husvagnar och container och dylikt får inte ske inom avståndet nio meter från byggnaden, samt får inte utgöra hinder för brand- eller ambulansfordon

I övrigt anser vi att anvisningar i riktlinjen ska uppfyllas för att tillfällig övernattning ska kunna godkännas.

Ska lokalerna ändras för att bli lämpliga för övernattning kan det krävas bygglov eller en bygganmälan. Detta söker du hos din kommun. Om ditt aktuella bygglov inte godkänner boende behöver du ett nytt bygglov för ändrad verksamhet.

Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat återfinns i Boverkets byggregler som du hittar under relaterad information.

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning. Du hittar både vägledningen och webbutbildningen på Brandskyddsföreningens webbplats: Flyktingboenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Definitioner

Tillfällig övernattning - Övernattning vid enstaka tillfällen där man ofta använder lokaler som till vardags är avsedda för annan typ av verksamhet än övernattning. Exempel på lokaler som ofta nyttjas för tillfällig övernattning är skollokaler.

Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år). Om tillfällig övernattning är tänkt att ske i lokaler där annan verksamhet till vardags pågår, måste kompensatoriska åtgärder vidtas för att höja brandskyddet temporärt.

Tillfälligt boende – Verksamhet som omfattar utrymmen med permanent boende där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Exempel på tillfälligt boende är hotell och vandrarhem.

Senast uppdaterad: