Bild på en skylt som visar utrymningsväg.

Tillsyn av brandskydd

Det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av en lokal eller byggnad som ansvarar för brandskyddet. Ansvaret innebär att både förebygga samt förhindra eller begränsa skador vid en eventuell brand.


Räddningstjänsten kontrollerar att detta krav följs enligt lag om skydd mot olyckor. Tillsynen består vanligtvis av en kontroll över en verksamhets systematiska brandskyddsarbete och en stickprovskontroll över det byggnadstekniska brandskyddet.

För att tillsynen ska bli så givande som möjligt är det viktigt att vi under tillsynen träffar representanter från både fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Representanterna ska gärna ha insyn i det kontinuerliga brandskyddsarbetet och ha möjlighet att fatta beslut eller rapportera om eventuella brister.

Att kontrollera brandskyddet genom dessa tillsyner gör vi enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Avgift för tillsyn av brandskydd

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med förberedelser, själva besöket och efterarbete. Det grundar sig främt på nedlagt tid.

Avgift för tillsyn av brandskydd enligt lag om skydd mot olyckor

Avgift för tillsyn av brandskydd enligt lag om skydd mot olyckor

Kronor

Grundavgift (förberedelsetid, restid, protokollskrivning)

3 052

Timpris för besöket (minst en timme debiteras alltid)

1 078


Debiterad timtid bestäms enligt följande:

  • Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme.
  • Därefter debiteras timkostnaden där påbörjad halvtimme räknas som
    hel halvtimme.

.Avgiften fastställs varje år av våra ägarkommuner.

Senast uppdaterad: