Symbol för explosiv vara

Explosiv vara

Medelpads Räddningstjänstförbund är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor i våra ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Ånge.


Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Vad säger lagen?

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av räddningstjänsten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är föreskrivande myndighet vilket betyder att de ansvarar för föreskrifter, allmänna råd, handböcker och informationsblad inom lagstiftningen.

Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet

Hanterar du explosiva varor så är det till räddningstjänsten du skickar ansökan. Med hantering menas exempelvis förvaring, försäljning, nationell överföring och förvärv (köp) av explosiva varor.

Räddningstjänsten har också rätten att göra tillsyn hos verksamheter som hanterar explosiv vara.

Senast uppdaterad: