Bild på byggnation av lägenheter.

Brandskydd vid byggarbetsplatser

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Brandsäkerheten är inte den bästa när skyddssystem inte är i drift och det finns gott om brännbart material som lätt kan börja brinna.

Styrande lagstiftning

Krav på att ha ett erforderligt brandskydd under byggtiden på byggarbetsplatsen är reglerat i avsnitt 2.3, Allmänt om byggande, i Boverkets Byggregler (BBR). Dessutom ska utrymningstrygghet för byggarbetare, annan personal och besökare vara tillfredsställande enligt BBR, avsnitt 5.

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för brandskydd och utrymningssäkerhet under byggtiden. Detta är indirekt reglerat i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160) med avseende på ansvarsfrågan berörande arbetsmiljöarbetet vid planering och projektering av arbetet på arbetsplatsen.

Detta arbete ska bedrivas kontinuerligt av utsedd byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U. Ansvaret förtydligas även i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1999:3) ändrad genom (AFS 2014:26).

Organisation och utbildning

Vid pågående byggarbete bör en brandskyddsansvarig vara utsedd. Den ansvarige bör se till att brandskyddet fungerar, att kontroller och åtgärder genomförs.

Det är även den personen som ser till att personalen har tillräcklig kunskap kring brandsäkerhet och riskerna på byggarbetsplatsen. Det kan göras genom att låta personalen genomgå utbildningar, exempelvis praktiska övningar med handbrandsläckare.

Brandskydd och arbetsplatsens utformning

Brandceller

På en byggarbetsplats blir ofta brandcellerna väldigt stora då brandcellsgränserna med branddörrar och tätningar ibland inte färdigställs förrän i ett sent skede.

Vi rekommenderar att brandcellerna färdigställs så tidigt som möjligt eller att tillfälliga lösningar uppförs om detta är möjligt. Detta gäller i synnerhet för att säkra upp utrymningsvägar, exempelvis trapphus.

Vid etappvis inflyttning eller pågående parallell verksamhet måste det finnas korrekt utförd brandavskiljning mellan de färdigställda delarna och de delar där arbete fortfarande pågår.

Släckutrustning

För att snabbt kunna släcka en brand bör det finnas släckutrustning i närheten av där arbete pågår. Utrustningen bör även vara kontrollerad och placerad på ett sådant sätt att den är lätt att hitta. Det bör inte ska vara längre än 25 meter till närmaste handbrandsläckare samt minst en på varje våningsplan. Dessutom bör det finnas vid platser där svetsning eller dylikt förekommer.

Brandlarm

Det bör finnas möjlighet att tidigt upptäcka brand samt varna personal. Hänseende ska tas till byggarbetsplatsens utformning och möjlighet till utrymning. I många fall rekommenderas det att brand- och utrymningslarm anpassad för byggarbetsplatser installeras. Som minst bör det finnas brandvarnare.

Utrymning

Den generella regeln är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar i en byggnad. Utrymningsvägarna som finns i en byggnad eller på ett område måste hållas fria från hinder och vara uppmärkta så att det är lätt att hitta ut.

Vid användning av temporära utrymningsvägar måste de hållas uppdaterade efter rådande förhållanden. Det gäller även utrymmen utanför byggnaden som behöver hållas fria från till exempel snö och byggnadsmaterial för att inte hindra en utrymning. Inhägnad runt en arbetsplats får inte hindra utrymning.

Om det finns andra verksamheter eller byggnader i nära anslutning får deras utrymning inte hindras av byggarbetsplatsen.

Framkomlighet och räddningsinsats

Räddningstjänsten måste ha möjlighet att ta sig fram till byggnationen och byggnader runtomkring. Därför är det viktigt att körvägarna är fria och tillräckligt breda. För att underlätta en eventuell insats bör en karta över arbetsplatsen, en arbetsplatsdispositionsplan (APD), finnas tillgänglig. Dessutom bör det finnas rutiner för att möta upp räddningspersonal.

Förvaring av brännbara material

På byggarbetsplatser kan det förekomma stora mängder brännbara och brandfarligt material. Dessa bör förvaras på avsedd plats och vara svåråtkomliga för obehöriga. När det gäller förvaring i containrar bör de vara placerade minst sex meter från närmaste fasad om den är öppen samt minst fyra meter om den är täckt. Det finns inget avståndskrav om containern är täckt och låst.

Sopkärl bör inte stå allt för nära väggen. Fri förvaring i form av upplag bör ha ett minsta avstånd på tolv meter från närmaste byggnad.

Förvaring av brandfarliga och exposiva varor samt heta arbeten

Om det hanteras brandfarliga och explosiva varor (som överskrider tillståndspliktig mängd) ska det finnas tillstånd för detta.

Tillstånd brandfarlig vara

Tillstånd explosiv vara

Även om mängden brandfarliga och explosiva varor inte kräver tillstånd ska hanteringen följa de regler som finns utifrån lagstiftningen.

För att genomföra heta arbeten kräver försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter att den som utför arbetet är utbildad och certifierad. Certifikat utfärdas av Brandskyddsföreningen (SBF). Mer information om detta finns på Brandskyddsföreningens hemsida.

Se utbildningen i Heta arbeten.

Byggnader med brännbar isolering

Ett byggmaterial som ofta används som isoleringsmaterial är olika typer av cellplast. Cellplast är ett brännbart material som bildar stora mängder svart och giftig rök vid brand samt bidrar till ett väldigt snabbt brandförlopp.

När en yttervägg byggs med brännbart material (antingen som yttersta skikt eller inuti väggen) är det viktigt att konstruktionen byggs exakt enligt anvisningarna i brandskyddsbeskrivningen. Den ska vara skriven av sakkunnig inom brandskydd.

Det är viktigt att det, i kontrollplanen, tas med kontrollpunkter om att konstruktionen ska uppfylla krav enligt brandskyddsbeskrivningen med hänseende på brännbar isolering. Att fotografera konstruktionen innande sista ytskikten sätts upp är ett bra tips. Detta eftersom det inte går att kontrollera konstruktionen i efterhand, utan att delvis riva den.

Det är också viktigt att tiden som den brännbara isoleringen är helt exponerad minimeras.

Senast uppdaterad: