Illustration på papper, penna och förstoringsglas.

Tillsyn

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagar och föreskrifter följs och att brandskyddet är OK. I Medelpad är det räddningstjänsten som gör dessa tillsyner.


Det är alltid ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för brandskyddet och att lagarna följs.

Tillsyn kan både handla om att granska dokument och att besöka verksamheten eller byggnaden. Det är räddningstjänsten som bestämmer när, var och hur en tillsyn ska genomföras. Räddningstjänsten har rätt att genomföra tillsyn i alla byggnader och anläggningar.

Vi utför tillsyner enligt:

  • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
  • Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
  • Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Senast uppdaterad: