Företag som hanterar farliga ämnen i Ånge kommun

Här ser du vilka företag i Ånge kommun som hanterar stora mängder farliga ämnen och vilka möjliga risker som finns för dig som bor i närheten.

Bilden visar var Albyfabriken ligger, det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 1.
Bilden visar var Flogas och Mittfrys ligger i Ånge, där det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 2-3.
Bilden visar var Orica ligger i Ljungaverk, där det hanteras stora mängder farliga ämnen. Nummer 4.

Sundsvalls kommun: Kartorna visar inte exakta lägen. Copywrite: Lantmäteriet Geodatasamverkan

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, Alby

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB (Nouryon PPC) är beläget i Alby, Ånge kommun.

Verksamheten innehar oxiderande och frätande vätska, brandfarlig gas och fasta oxiderande ämnen. De tillverkar blekkemikalier för pappers- och massaindustrin.

Risker

  • Brand i fabrikerna
  • Brand och explosion av brandfarlig gas.

Gasol: en extremt brandfarlig gas. Ett utsläpp av gasol kan orsaka kraftig brand och en explosion.

Arbetslösning: ett organiskt lösningsmedel som är hälso- och miljöfarligt. En brand med arbetslösning kan orsaka kraftig rök som kan vara farlig att andas in.

Flertal oxiderande ämnen som kan underhålla en eventuell brand.

Saltsyra, som är frätande och vid ett stort utsläpp kan medföra ett gasmoln som kan orsaka irritation i luftvägarna.

Gasolanläggningen är utrustad med sprinklersystem för kylning av tank och järnvägsvagnar samt ett gasdetektorsystem,

Byggnaderna som innehåller arbetslösning är utrustade med släcksystemet Hi-Fog (vattendimma) som startar automatiskt vid brandlarm. Det finns mobila skumaggregat för att släcka bränder utomhus.

Alarmering

Verksamheten har automatiskt brandlarm i samtliga lokaler. Vissa byggnader har också gasvarningsutrustning och automatiska släcksystem.

Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via larm som är direkt kopplat till SOS Alarm. Anläggningen har utrymningslarm för respektive fabrik.

Egna resurser

Personella
Företaget har insatsledare som leder de direkta, skadebegränsande insatserna till dess att räddningstjänsten anländer till olycksplatsen. Därefter samverkar insatsledaren med räddningsledaren från räddningstjänsten.

Nouryon PPC Alby har också flertal grupper som ansvarar för olika områden vid en olycka. Verksamheten har en operatörsstyrka vars syfte är att larma och rädda personer som är i fara, styrkan är underställd Albys insatsledare. En räddningsgrupp vars syfte är att spärra av vid behov och transportera chockade och skadade personer. En sjukhusgrupp som ansvarar för att ta hand om skadade tills läkare eller ambulans ankommit till platsen. Vid behov kan Albys reservstyrka kallas in.

Materiella
Verksamheten har utrustning för att utföra en inledande räddningsinsats. Utrustningen består av en räddningsvagn för att om möjligt inleda en släck- och kylinsats vid brand. För läckage finns en saneringsvagn för att kunna begränsa och sanera ett mindre läckage. På verksamhetsområdet finns också fasta brandposter och släckmedel som kan användas vid brandsläckning.

Externa
Nouryon PPC Alby har extern resurs i form av APR sugbil.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
Nouryon PPC Alby har i samråd med räddningstjänsten tagit fram en insatsplan för flertal scenarion som kan inträffa på verksamheten. Insatsplanen övas vart tredje år genom förevisningar, besök och fullskalig övning. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Vid olycka på Nouryon PPC Alby leder inneoperatören verksamheten till Albys insatsledare övertar ledningen. Insatsledaren leder sedan insatsen med verksamhetens specialgrupper fram till räddningstjänsten kommit till olycksplatsen. Därefter bistår insatsledaren räddningsledaren med ämneskunskap och verksamhetskännedom. Samverkan mellan verksamheten och räddningstjänsten utövas enligt den framtagna insatsplanen.

Kontakt

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
Albyvägen 65
841 44 Alby
Telefon: 0690-154 00
Webb: www.nouryon.com Länk till annan webbplats.

Utsläpp av brandfarlig gas

Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och/eller en explosion.

Kontakt

Flogas Sverige AB
Bangården i Ånge
Telefon: 08-675 00 80
Webb: www.flogas.se Länk till annan webbplats.

Utsläpp av giftig gas

Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Mittfrys AB
Industrigatan 10
841 31 Ånge
Telefon: 0454-988 00

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Explosion

Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna leda till skador utanför området.

Kontakt

Orica Sweden AB
Industriområdet 2
840 10 Ljungaverk
Telefon: 0587-850 00
Webb: www.orica.com Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: