Så ofta behöver du sota

Sotningsfristen bestämmer hur lång tid det får vara mellan gångerna du sotar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreskrifter om hur ofta du behöver sota och göra brandskyddskontroll. Utifrån föreskrifterna bestämmer Medelpads räddningstjänstförbund hur lång tid det får vara mellan gångerna du sotar, så kallad sotningsfrist.

Lokaleldstäder

Lokaleldstaden används för det mesta som en kompletterande värmekälla i villor och fritidshus. Det kan till exmpel vara en braskamin, öppen spis eller kakelugn.

Eldar du i lokaleldstad ska du sota enligt följande

Intervall

Bränsleförbrukning

1 år

Om du eldar mer än 500 kilo, cirka 1 kubikmeter ved per år.

3 år

Om du eldar mindre än 500 kilo, cirka 1 kubikmeter ved per år.

3 år

Om eldstaden finns i ett fritidshus


Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Ingår pannan i en värmecentral som kontinuerligt övervakas av en kvalificerad driftsledare kan sotning ske med tre års mellanrum, oavsett vilket bränsleslag som används.

Eldar du med fasta bränslen ska du sota enligt följande

Intervall

Kriterier

5 gånger per år

Avser konventionella pannor. Om sotning infaller under sommaren och ingen eldar med fast bränsle kan fristen förlängas till 12 veckor. Under övrig tid av året sker sotning var 8:e vecka.

3 gånger per år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

Om sotning infaller under sommarperioden och ingen eldning sker med fastbränsle kan fristen förlängas till 2 gånger per år.

2 gånger per år

 Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.


Eldar du med flytande bränslen ska du sota enligt följande

Intervall

Kriterier

4 gånger per år

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle

1 gång per år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning

Eldar du i större omfattning än behovet för enskilt hushåll ska du sota enligt följande

Intervall

Bränsle

6 gånger per år

Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

1 år

Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.


Eldar du för enskilt hushållsbehov ska du sota enligt sotningsfrister för lokaleldstäder.

Imkanaler

Så här ofta behöver du rengöra imkanaler

 

Intervall

Typ av imkanal

3 gånger per år

Avser imkanal som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

1 år

Avser imkanal som betjänar kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

Undantag

Har du inte eldat mellan två sotningstillfälle kan du få medgivande att stå över ett sotningstillfälle.

Finns det brandskyddsmässiga skäl är det i vissa fall möjligt att ändra intervallet mellan sotningarna.

Senast uppdaterad: