Kommunal krishantering

Kommuner har ett ansvar för krishantering inom sitt geografiska område.

Målet för krisberedskapsarbetet

 • Att värna befolkningens liv och hälsa.
 • Att värna samhällets funktionalitet.
 • Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Krishanteringens tre grundprinciper

 • Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.
 • Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
 • Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunens ansvar vid en kris enligt lagen (2006:544)

 • Kommunen har ett geografiskt områdesansvar samt ett verksamhetsansvar.
 • Krisledningsplan
 • Utbildning och övning
 • Risk och sårbarhetsanalys

En extraordinär händelse kännetecknas av en händelse som:

 • Avviker från det normala
 • Innebär en allvarlig störning
 • Medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner

Senast uppdaterad: