Tillstånd brandfarlig vara

Om du behöver tillstånd beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som du ska hantera. Fullständig information finns i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) tillståndshandbok

Du ska följa MSB:s föreskrifter för respektive hantering oavsett om det krävs tillstånd eller inte.

Ansöka om tillstånd för branfarlig vara

Det är viktigt att din ansökan är komplett och följer anvisningarna som finns i e-tjänsten.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering. Det kan göra att tillståndsprövningen tar längre tid och därmed bli mer kostsam.

Avgiften består av en fast grundavgift baserat på en kostnad per timme. Timpriset är 1 051 kronor per timme.

Oavsett om ditt tillstånd blir beviljat eller avslås debiteras en grundavgift.

Om ansökan inte är komplett och det innebär mycket längre handläggningstid eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timersättning.

Nytt tillstånd – nyetablering eller förnyat

Mindre anläggning, gasol eller dylikt

Kan vara till exempel gälla restauranger och skolor. För behandling av ansökan och ett avsyningsbesök. Grundavgift 5 timmar.

Mindre anläggning för till exempel förvaring och/eller försäljning ur cistern

Kan vara till exempel gälla bensinstationer. För behandling av ansökan och ett avsyningsbesök. Grundavgift 9 timmar.

Stor anläggning

Kan vara till exempel gälla transportdepåer, biogasanläggningar. För behandling av ansökan och ett avsyningsbesök. Grundavgift 13 timmar.

Övrigt

 • Förändring av gällande tillstånd – ägarbyte eller komplettering
  Grundavgift 3 timmar.
 • Avslag på ansökan
  Grundavgift 1 timme.
 • Specialärenden
  För speciella ärenden (till exempel områdestillstånd och transporter i rörledning) eller mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, föreslås debitering per arbetad timma.

Är du part i ärenden kan du enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor överklaga Medelpads Räddningstjänstförbunds beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att du som part har tagit emot beslutet.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

 1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
 2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
 3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Vi beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan. Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

För tillstånd som innefattar brandfarliga vätskor och gaser är gilitighetstiden generellt fem år för alla verksamheter.

Senast uppdaterad: