Bild på organisationsschema för Medelpads räddningstjänstförbund.

Vår organisation

Förbundsdirektion

Förbundet leds av en direktion som är politiskt tillsatt av våra tre ägarkommuner. Förbundet bildades 1990, då med Sundsvall och Timrå som ägare. 2010 utökades förbundet med Ånge kommun.

Förbundschef

Det övergripande ansvaret för verksamheten ligger hos förbundschefen.

Räddningsavdelningen

Det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten har räddningschefen.

Vårt uppdrag är att, vid kommunal räddningstjänst i ägarkommunerna, genomföra effektiva räddningsinsatser som påbörjas inom godtagbar tid. Den förmåga vi har att utföra räddningsinsatser grundar sig på den personella beredskapen och dess kompetens, beredskapens geografiska spridning samt de fordon och det materiel personalen förfogar över.

En stor del av förbundets resurser används till att upprätthålla den i handlingsprogrammet fastställda förmågan att genomföra räddningstjänstuppdrag.

Verksamheten är utspridd på två heltidsstationer, 9 deltidsstationer, frivilliga resurser i 10 byar, samt vår övningsanläggning i Filan.

Förebyggande avdelningen

Att förhindra att olyckor och kriser inträffar är ett prioriterat arbete. Om olyckor och kriser ändå inträffar är kunskap att agera på rätt sätt viktigt för att minska konsekvenser.

Förebyggande avdelningens arbete syftar till att stödja medborgare och samhällets aktörer inom våra medlemskommuner i detta arbete.

Avdelningens arbete bidrar till nationell och även europeisk utveckling, exempelvis i frågor som frivilligresurser, krisberedskap/civilt försvar, konsekvenser av klimatförändringar, brandsäkerhet i möbler, med mera.

Den förebyggande avdelningen är indelad i tre grupper;

  • Tillsyn och tillstånd, där ingår bland annat myndighetsutövning inom tillståndsgivning och tillsynsverksamhet.
  • Kris- och säkerhet, där stöttar vi ägarkommunerna med krisberedskap och att bygga upp ett nytt civilt försvar.
  • Trygghet och utbildning, där vi stöttar ägarkommunerna i en rad trygghetsskapande arbete. Vi erbjuder utbildningar till föregag och andra offentliga organisationer samt besöker skolor.

Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd är en stödfunktion till hela förbundet. Här finns kompetens inom personalhandläggning, rekrytering, lönehandläggning, fakturahantering, controller, arbetsmiljö, HR, IT-stöd, administration och kommunikation.

Senast uppdaterad: