Symboler för brandfarlig och explosiv vara.

Tillsyn - brandfarliga och explosiva varor

Medelpads Räddningstjänstförbund genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi kontrollerar att verksamhetsutövaren hanterar och förvarar de brandfarliga och explosiva varorna på ett säkert sätt.


Tillsynen består vanligtvis av en kontroll över vilka rutiner och instruktioner verksamhetsutövaren har för sin hantering och förvaring. Därefter genomför vi en stickprovskontroll över hanteringen och förvaringen.

För att tillsynen ska bli effektiv är det viktigt att vi får träffa till exempel er företståndare, eller någon som har goda kunskaper om era brandfarliga och explosiva varor; hur ni hanterar och förvarar dem.

Förbered er inför en tillsyn

Vi vill gärna att verksamheten förbereder sig inför tillsynen genom att kontrollera och bland annat ha med er följande under tillsynen:

  • Gällande tillstånd
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Situationsplan
  • Föreståndarintyg
  • Utbildningsplan för personalen
  • Klassningsplan och explosionsdokument

Avgift för tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med förberedelser, själva besöket och efterarbete. Det grundar sig främt på nedlagt tid.

Avgift för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Avgift för tillsyn av brandskydd enligt lag om skydd mot olyckor

Kronor

Grundavgift (förberedelsetid, restid, protokollskrivning)

3 052

Timpris för besöket (minst en timme debiteras alltid)

1 078


Debiterad timtid bestäms enligt följande:

  • Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme.
  • Därefter debiteras timkostnaden där påbörjad halvtimme räknas som
    hel halvtimme.

Avgiften fastställs varje år av våra ägarkommuner.

Senast uppdaterad: