Tillstånd explosiv vara

I princip all hantering, import och överföring av explosiv vara kräver tillstånd. Beroende på vilken typ av verksamhet du ska bedriva krävs olika typer av tillstånd.


 • Tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor krävs för dig som ska köpa eller som äger explosiva varor.
 • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har ett förråd och ska förvara egen eller annans explosiv vara.
 • Tillstånd till handel med explosiva varor krävs för dig som ska bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Dessutom krävs tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, import och gränsöverskridande överföring av explosiva varor. Denna typen av tillstånd söks och prövas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

När behövs inget tillstånd för explosiv vara

Du behöver inget tillstånd för explosiv vara om du:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst fem kilo krut för eget bruk. Dock får inte explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
 • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kap. i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst fem kilo för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Tillstånd och godkännande av föreståndare

För att få hantera explosiva varor och överföra explosiva varor inom Sverige behöver du tillstånd. Föreståndare eller deltagare måste måste godkännas. Du ansöker om tillstånd och godkännande via vår e-tjänst.

Avgiften består av en fast grundavgift baserat på en kostnad per timme. Timpriset är 1 051 kronor per timme.

Oavsett om ditt tillstånd blir beviljat eller avslås debiteras en grundavgift.

Om ansökan inte är komplett och det innebär mycket längre handläggningstid eller mer än ett avsyningsbesök debiteras timersättning.

Som en del av tillståndsprövningen kommer vi i de flesta fall vilja göra ett besök ute på plats med den tilltänkta föreståndaren. Besöketa bokas i så fall av handläggaren i ärendet.

Fast grundavgift

 • Nytt tillståndsärende för förvärv handel eller överföring och förvaring, 5 timmar.
 • Nytt tillståndsärende för förvärv och handel eller överföring, 4 timmar.
 • Förnyat tillstånd för förvärv och handel eller överföring, 3 timmar.
 • Nytt tillståndsärende för godkännande av föreståndare och deltagare, 1 timma.

En lägre avgift debiteras under förutsättning att inga förändringar har skett i verksamheten från det tidigare ansökningstillfället, då tillstånd beviljades, och att ansökan om förlängning innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndshanteringen,

Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd.

Byter verksamheten föreståndare och tillståndet endast behöver förnyas tas en lägre avgift ut.

Förlängs tillståndet ingår godkännandet av föreståndare.

Söker du tillstånd för förvaring av explosiv vara ingår tillstånd till överföring. Vid enbart ansökan av överföringstillstånd debiteras timtaxa. Normalt beräknas handläggning av överföringstillstånd till en timma.

Övrigt

För speciella ärenden, till exempel områdestillstånd och andra mer komplexa ärenden som kräver stor arbetsinsats och avsyning utöver den som inte ingår i den normala tillståndshanteringen, debiteras timersättning.

Är du part i ärenden kan du enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor överklaga Medelpads Räddningstjänstförbunds beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att du som part har tagit emot beslutet.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

 1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
 2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
 3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Vi beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan. Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

I tillståndsbeviset framgår vilka villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan du får börja hanteringen av en explosiv vara. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka en tid för avsyning.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår de villkor som finns i tillståndet. Bryter du mot dessa kan det utgöra skäl för att återkalla tillståndet. Detsamma gäller om du bryter mot någon av de bestämmelser som finns i lagen om brandfarliga och explosiva varor eller aktuella föreskrifter.

Tillstånd explosiv vara får gälla i högst tre år

Senast uppdaterad: