Företag som hanterar farliga ämnen i Sundsvalls och Timrå kommun

Här ser du vilka företag i Sundsvall och Timrå som hanterar stora mängder av farliga ämnen och vilka möjliga risker som finns för dig som bor i närheten.

Kartbild som visar områden där det finns farlig verksamhet.

Områden med farlig verksamhet. Kartnålen visar inte den exakta platsen.

Stockviksverken är ett fabriksområdet beläget sju kilometer söder om Sundsvall. Området består av ett övre fabriksområde beläget väster om Kustvägen (gamla E4) och ett nedre fabriksområde beläget öster om Kustvägen (gamla E4).

Brand

En brand i någon av verksamheterna kan avge mycket rök som är farlig att andas in, även utanför området.

Explosion

Ämnen som förvaras på området kan vid olika scenarier ge upphov till en explosion. Explosionen skulle kunna led till skador utanför området.

Utsläpp av kemikalier, brandfarlig gas och giftig gas

Utsläpp av kemikalier från området kan leda till moln av brandfarliga och giftiga gaser och miljöskador. Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Risker

 • Utsläpp av branfarlig frätande vätska.

Formalin: brandfarlig frätande lösning.

Främsta olycksrisken är viss avångning av giftig gas vid utsläpp av formalin lösning. Övriga olycksrisker är främst: brand med rök som kan ge upphov till besvär och utsläpp av produkt, vilket kan ge en negativ inverkan på djur- och växtliv.

Alarmering

AkzoNobel Adhesives AB har automatiskt brand- och gaslarm kopplat till SOS Alarm, som larmar Nobelstyrkan (Stockviksverkens egen interna räddningsstyrka).

Verksamheten har ett allmänt larm som varnar personal på området, vilket aktiveras på begäran via SOS Alarm eller verksamhetens personal. Det allmänna larmet innefattar alla företag inom hela industriområdet. Det finns också ett internt larm som endast berör det övre fabriksområdet.

På industriområde finns det också ett utrymningslarm som aktiveras då en lokal eller ett begränsat område ska utrymmas. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via de larm som är direktkopplade.

Egna resurser vid olycka

Personella
Tillsammans med representanter från samtliga företag på Stockviksverken finns en stabsgrupp som stödjer räddningsledaren i ledningsarbetet vid en större olycka på industriområdet. Under stabsgruppen finns ett flertal resursgrupper som kan nyttjas vid behov. Resursgrupperna är tekniska-, miljö-, vakt- och krisstödsgruppen och Stockviksverkens räddningsstyrka, Nobelstyrkan, som larmas via SOS Alarm.

Materiella
De materiella resurserna består av Nobelstyrkans utrustning: en brandbil med utrustning och en befälsbil. Förutom grundläggande utrustning har Nobelstyrkan extra utrustning anpassad för kemikalieolyckor.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
För Stockviksverken finns en räddningsplan som tagits fram i samråd mellan verksamheterna och räddningstjänsten. Den centrala räddningsplanen övas skarpt vart annat år tillsammans med räddningstjänsten. Övningen planeras i samråd.

I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Under insats sker samverkan enligt den centrala räddningsplanen. Resursgrupperna kan stödja räddningstjänstens arbete i olika avseenden. Tekniskagruppen kan bistå räddningstjänsten med teknisk expertis. Miljögruppen kan kallas in vid behov av rådgivning om kemiska ämnen och risker. Vaktgruppen kan stödja räddningstjänsten med avspärrningar runt olycksplatsen.

Kontakt

AkzoNobel Adhesives AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 0550 887 00
Webb: www.akzonobel.com/en/countries/sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Linde Gas AB
Box 706
854 67 Sundsvall
Telefon: 08-706 95 00
Webb: www.linde-gas.se Länk till annan webbplats.

Nordic Carbide AB är en del av Stockviksverkens nedre fabriksområde.

Verksamheten hanterar hälsofarliga, giftiga, miljöfarliga och brandfarliga ämnen.

Risker

 • Brand
 • Explosion
 • Inandning av giftigt ämne.


Kalciumkarbid: ämne som reagerar med vatten och bildar brandfarlig gas.
Acetylen: brandfarlig gas.

Ett spill av kalciumkarbid kan tillsammans med förekomst av fukt eller vatten orsaka bildande av acetylen och kraftig brand. En brand i verksamheten kan orsaka kraftig rök som kan vara farlig att andas in.

Där kalciumkarbid hanteras används kväve för att säkra att materialet inte kommer i kontakt med syre, det vill säga det finns inga brännbara blandningar av acetylen eller syrgas.

Det finns övervakning av acetylenkoncentrationen.

Skadebegränsande åtgärder vid en händelse är att nödstoppa anläggningen, spärra av området kring utsläppet, omhänderta eventuell brand vilket oftast sker genom att skotta ut och avskilja materialet och låta det brinna färdigt.

Alarmering

Verksamheten har utrymningslarm och brandlarm som är direkt kopplade till SOS Alarm. För hela industriområdet finns också ett allmänt larm som varnar personal på området. Larmet aktiveras på begäran via SOS Alarm eller verksamhetens personal. Det allmänna larmet innefattar alla företag inom hela industriområdet. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via de direkt kopplade larmen.

Egna resurser

Personella
Tillsammans med representanter från samtliga företag på Stockviksverken finns en stabsgrupp som stödjer räddningsledaren i ledningsarbetet vid en större olycka på industriområdet. Under stabsgruppen finns ett flertal resursgrupper som kan nyttjas vid behov. Resursgrupperna är tekniska-, miljö-, vakt- och krisstödsgruppen och Stockviksverkens räddningsstyrka Nobelstyrkan som larmas via SOS Alarm.

Materiella
De materiella resurserna inom Stockviksverket består av Nobelstyrkans utrustning. Den innefattar en brandbil med utrustning och en befälsbil. Förutom grundläggande utrustning har Nobelstyrkan extra utrustning anpassad för kemikalieolyckor.


Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
Det finnse en räddningsplan för Stockviksverken. Den har tagits fram i samråd mellan verksamheterna och räddningstjänsten. Centrala räddningsplanen övas skarpt vart annat år tillsammans med Räddningstjänsten. Övningen planeras i samråd. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Under en insats sker samverkan enligt den centrala räddningsplanen. Resursgrupperna kan stödja räddningstjänstens arbete i olika avseenden. Tekniskagruppen kan bistå räddningstjänsten med teknisk expertis. Miljögruppen kan kallas in vid behov av rådgivning om kemiska ämnen och risker. Vaktgruppen kan stödja räddningstjänsten med avspärrningar runt olycksplatsen.

Kontakt

Nordic Carbide AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.alzchem.com Länk till annan webbplats.

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Expancel (Nouryon PPC AB, Expancel) är en del av Stockviksverkens nedre fabriksområde.

Verksamheten hanterar giftig och frätande gas och vätskor som är brandfarlig, hälsofarlig, giftig och frätande.

Risker

 • Dammexplosion
 • Utsläpp av giftig och frätande gas.

Till exempel hanteras:
Akrylnitril
Metakrylnitril
Vinylidenklorid
Saltsyra

Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och en explosion. Utsläpp kemikalier kan leda till miljöskador och i vissa fall giftiga gasmoln.

En brand i verksamheten kan orsaka kraftig rök som kan vara farlig att inandas.

Samtliga lagertankar är placerade i invallningar. Tanklagret har ett flertal skyddssystem för att skydda mot flera oönskade händelser, till exempel sprinklersystem, nödstoppar, uppsamlingsbassänger, påkörningsskydd med mera.

Anläggningarna är dimensionerade efter riskanalyser med flera av varandra oberoende barriärer för att skydda mot oönskade händelser.

Alarmering

Verksamheten har utrymningslarm och automatiskt brandlarm som är direkt kopplade till SOS Alarm. För hela industriområdet finns också ett allmänt larm som varnar personal på området. Larmet aktiveras på begäran via SOS Alarm eller verksamhetens personal. Det allmänna larmet innefattar alla företag inom hela industriområdet. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via de direkt kopplade larmen.

Egna resurser

Personella
Tillsammans med representanter från samtliga företag på Stockviksverken finns en stabsgrupp, som stödjer räddningsledaren i ledningsarbetet vid en större olycka på industriområdet. Under stabsgruppen finns ett flertal resursgrupper som kan nyttjas vid behov. Resursgrupperna är tekniska-, miljö-, vakt- och krisstödsgruppen och Stockviksverkens räddningsstyrka Nobelstyrkan, som larmas via SOS Alarm.

Materiella
De materiella resurserna består av Nobelstyrkans utrustning: en brandbil med utrustning och en befälsbil. Förutom grundläggande utrustning har Nobelstyrkan extra utrustning anpassad för kemikalieolyckor.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
För Stockviksverken finns en räddningsplan som tagits fram i samråd mellan verksamheterna och räddningstjänsten. Centrala räddningsplanen övas skarpt vart annat år tillsammans med räddningstjänsten. Övningen planeras i samråd. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Under en insats sker samverkan enligt den centrala räddningsplanen. Resursgrupperna kan stödja räddningstjänstens arbete i olika avseenden. Tekniskagruppen kan bistå räddningstjänsten med teknisk expertis. Miljögruppen kan kallas in vid behov av rådgivning om kemiska ämnen och risker. Vaktgruppen kan stödja räddningstjänsten med avspärrningar runt olycksplatsen

Kontakt

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.nouryon.com Länk till annan webbplats.

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB Kloratfabriken är en del av Stockviksverkens nedre fabriksområde.

Verksamheten hanterar vätskor och fasta ämnen som är oxiderande och frätande och brandfarlig gas.

Risker

 • Brand med oxiderande fast ämne
 • Utsläpp av oxiderande fast ämne
 • Explosion av brandfarlig gas.

Ett flertal oxiderande ämnen som kan underhålla en eventuell brand.

Saltsyra som är frätande och vid ett stort utsläpp kan medföra ett gasmoln som kan orsaka irritation i luftvägarna.

Alarmering

Verksamheten har utrymningslarm och automatiskt brandlarm som är direkt kopplade till SOS Alarm. För hela industriområdet finns också ett allmänt larm som varnar personal på området. Larmet aktiveras på begäran via SOS Alarm eller verksamhetens personal. Det allmänna larmet innefattar alla företag inom hela industriområdet. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via de direkt kopplade larmen.

Egna resurser

Personella
Tillsammans med representanter från samtliga företag på Stockviksverken finns en stabsgrupp som stödjer räddningsledaren i ledningsarbetet vid en större olycka på industriområdet. Under stabsgruppen finns ett flertal resursgrupper som kan nyttjas vid behov. Resursgrupperna är tekniska-, miljö-, vakt- och krisstödsgruppen och Stockviksverkens räddningsstyrka Nobelstyrkan, som larmas via SOS Alarm.

Materiella
De materiella resurserna består av Nobelstyrkans utrustning: en brandbil med utrustning och en befälsbil. Förutom grundläggande utrustning har Nobelstyrkan extra utrustning anpassad för kemikalieolyckor.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
För Stockviksverken finns en räddningsplan som tagits fram i samråd mellan verksamheterna och räddningstjänsten. Räddningsplanen övas skarpt vart annat år tillsammans med räddningstjänsten. Övningen planeras i samråd. Lokala räddningsplanen övas årligen. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Under en insats sker samverkan enligt den centrala räddningsplanen. Resursgrupperna kan stödja räddningstjänstens arbete i olika avseenden. Tekniskagruppen kan bistå räddningstjänsten med teknisk expertis. Miljögruppen kan kallas in vid behov av rådgivning om kemiska ämnen och risker. Vaktgruppen kan stödja räddningstjänsten med avspärrningar runt olycksplatsen.

Kontakt

Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.nouryon.com Länk till annan webbplats.

Nouryon Surface Chemistry AB är en del av Stockviksverkens övre fabriksområde.

Företaget har en lokal räddningsplan för endast den aktuella verksamheten och en räddningsplan för hela Stockviksverken.

Flertal olika giftiga, frätande, brandfarliga och explosiva ämnen hanteras inom verksamheten.

Risker

 • Utsläpp av farliga ämnen
 • Brand med farliga ämnen
 • Explosion med farliga ämnen.

Till exempel haneras:
Akrylnitril
Ammoniak
Aminer
Metylklorid.

Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och en explosion. Utsläppa av giftig gas kan skapa ett giftigt gasmoln. Utsläpp av kemikalierna kan leda till miljöskador och i vissa fall giftiga gasmoln.
En brand i verksamheten kan orsaka kraftig rök som kan vara farlig att andas in.

Lagertankar är placerade i invallningar. Tanklagret har ett flertal skyddssystem för att skydda mot flera oönskade händelser, till exempel kylsprinklersystem, nödstoppar, uppsamlingsbassänger, påkörningsskydd med mera.

Anläggningarna är efter riskanalyser dimensionerade med flera av varandra oberoende barriärer för att skydda mot oönskade händelser.

Site Stockvik har en egen räddningstjänst som är en del av Medelpads Räddningstjänstförbund. Brandstyrkan är utbildade kemdykare och är väl insatta i de risker som finns på siten.

Alarmering

Nouryon Surface Chemistry har automatiskt brand- och gaslarm kopplat till SOS Alarm, som larmar Nobelstyrkan. Verksamheten har ett allmänt larm som varnar personal på området. Larmet aktiveras på begäran via SOS Alarm eller verksamhetens personal.

Allmänna larmet innefattar alla företag inom hela industriområdet. Ett intern larm berör endast det övre fabriksområdet. På industriområdet finns det också ett utrymningslarm som aktiveras då en lokal eller ett begränsat område ska utrymmas. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via de direkt kopplade larmen.

Egna resurser

Personella
Tillsammans med representanter från samtliga företag på Stockviksverken finns en stabsgrupp som stödjer räddningsledaren i ledningsarbetet vid en större olycka på industriområdet. Under stabsgruppen finns ett flertal resursgrupper som kan nyttjas vid behov. Resursgrupperna är tekniska-, miljö-, vakt- och krisstödsgruppen och Stockviksverkens räddningsstyrka Nobelstyrkan som larmas via SOS Alarm.

Materiella
De materiella resurserna består av Nobelstyrkans utrustning: en brandbil med utrustning och en befälsbil. Förutom grundläggande utrustning har Nobelstyrkan extra utrustning anpassad för kemikalieolyckor.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
För Stockviksverken finns en räddningsplan som framtagits i samråd mellan verksamheterna och räddningstjänsten. Centrala räddningsplanen övas skarpt vart annat år tillsammans med räddningstjänsten. Övningen planeras i samråd. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Under en insats sker samverkan enligt den centrala räddningsplanen. Resursgrupperna kan stödja räddningstjänstens arbete i olika avseenden. Tekniskagruppen kan bistå räddningstjänsten med teknisk expertis. Miljögruppen kan inkallas vid behov av rådgivning om kemiska ämnen och risker. Vaktgruppen kan stödja räddningstjänsten med avspärrningar runt olycksplatsen.

Kontakt

Nouryon Surface Chemistry AB
Stockviksvägen 20
854 67 Sundsvall
Telefon: 060-13 40 00
Webb: www.nouryon.com Länk till annan webbplats.

Kubikenborg Aluminium AB (Kubal)

Kubal är belägen i södra ytterkanten av Sundsvall, öster om väg E4.

Verksamheten hanterar främst brandfarlig gas men också hälsofarligt, skadligt fast ämne och brandfarlig vätska och giftig gas.

Risker

 • Brand – utomhus, fabrik och kontorsbyggnad
 • Explosion
 • Utsläpp av kemikalier
 • Utsläpp av brandfarlig gas.

Gasol: brandfarlig gas.

Ett utsläpp av en brandfarlig gas kan orsaka kraftig brand och en explosion.

Alarmering

Verksamheten har automatiskt brandlarm som är kopplat direkt till SOS Alarm. Fabriken har också fabrikslarm i form av tyfoner som varnar inom industriområdet. SOS Alarm meddelas via 112 eller det direkt kopplade brandlarmet.

Egna resurser

Personella
Verksamheten har insatsledare som är utbildade och övar kontinuerligt. Insatsledaren tar ett första beslut om händelsens omfattning. Företaget har också en ledningsgrupp som sammankallas om det finns behov i samband med olycka. Ledningsgruppen initierar en krishanteringstab.

Materiella
Kubal har brandvatten- och sprinklersystem för delar av verksamheten. Verksamheten har också material tillgängligt för bekämpning av ett mindre utsläpp eller brand.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
Räddningstjänsten har i samarbete med verksamheten tagit fram en insatsplan. Vart tredje år utförs en gemensam katastrofövning med ett tänkbart olycksscenario. Räddningstjänstens personal övas genom förevisningar, besök och fullskalig övning. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Vid en insats sker samarbete enligt insatsplanen för verksamheten. Insatsledaren är räddningstjänstens kontaktperson på skadeplatsen och bistår i räddningsarbetet med företagets egna resurser. Ledningsgruppen bistår räddningstjänsten med verksamhetskännedom och ämneskunskap.

Kontakt

Kubikenborg Aluminium AB
Landsvägsallén 79
852 29 Sundsvall
Telefon: 060-16 61 00
Webb: www.rusal.ru Länk till annan webbplats.

Oljehamnen och ligger på Vindskärsudde, på södra sidan av Sundsvallsfjärden.

Brand

En brand i någon av verksamheterna kan avge mycket rök som är farlig att andas in, även utanför området.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till brännbara gaser samt miljöskador.

Circle K är en del av Oljehamnen.

Företaget hanterar brandfarliga vätskor. Företagets verksamhet omfattar i huvudsak import, lagring av petroleumprodukter och övriga bränslen. Omsättning av produkterna är begränsad till överpumpningar till andra bolag eller utlastning till fartyg. På anläggningen sker ingen utlastning till tankbil.

Risker

 • Utsläpp av brandfarlig vätska
 • Brand.

Diesel: hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig.
HVO (hydrerad vegetabilisk olja): hälsofarlig.

Främsta olycksriskerna är brand med rök som kan ge upphov till besvär och utsläpp av produkt, vilket kan ha en negativ inverkan på djur- och växtliv.

Alarmering

Verksamheten har brand-, gas- och oljelarm med koppling direkt till SOS Alarm och ett internt utrymningslarm. För hela oljehamnen finns också ett heltäckande utrymningslarm. SOS Alarm blir meddelade via 112 eller de direktkopplade larmen.

Egna resurser

Personella
Circle K har en intern insatsgrupp som förbereder och startar eventuellt släckningsarbete och vid behov stoppar driften. I insatsstyrkan finns en insatschef som leder styrkan och säkerställer larmning vid olycka.

Samtlig personal som är verksam på anläggningen genomför brandutbildningar kontinuerligt, enligt företagets interna utbildningsplan.

Materiella
Det finns enklare brandbekämpningsutrustning och utrustning för att omhänderta mindre läckage. Utöver detta finns det på området en container med mer utrustning som tillhandahålls av Skadeservice i Östhammar AB. Hela Oljehamnen har också släckvattensystem med tillhörande brandpump.

Externa
Företaget har avtal med Släckmedelscentralen AB (SMC) som finns belägen vid Oljehamnen.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
För Oljehamnen finns en gemensam insatsplan för samtliga företag. Verksamheterna övar regelbundet insatsplanen tillsammans med räddningstjänsten genom förevisningar, besök och fullskalig övning.

Medelpads Räddningstjänstförbund har också upprättat en rutin gällande cisternbrand vid Oljehamnen. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten. Vart fjärde år genomförs en insatsövning med SMC på Oljehamnen.

Vid insats
Under en olycka sker samverkan enligt den interna insatsplanen. Verksamhetens insatschef utgör kontaktväg för räddningstjänsten och bidrar med verksamhetskännedom. Insatsgruppen bistår med personella resurser vid behov.

Kontakt

Circle K Terminal Sweden AB
Bensinvägen 4
852 29 Sundsvall
Telefon: 08-429 60 00
Webb: www.circlek.se Länk till annan webbplats.

Norddepot är en del av Oljehamnen.

Verksamheten hanterar brandfarliga vätskor, som lagras i cisterner. Produkterna transporteras till och från Oljehamnen med lastbil och fartyg.

Risker

 • Utsläpp från skada på ledning
 • Utsläpp och brand vid anslutning till fartyg
 • Utsläpp vid skada på cistern
 • Utsläpp, brand och explosion orsakade av händelse vid närliggande verksamheter
 • Brand och explosion orsakad av sabotage eller påverkan.

LUT
Jet A1
Diesel
RTD.

Utsläpp av eldningsolja kan leda till stora miljökonsekvenser för fjärden. En brand i verksamheten kan orsaka kraftig rök som kan vara farlig att andas in.

Alarmering

Verksamheten har brand- och utrymningslarm, gasvarnare, larm för överdosering och nivålarm. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via larm som är direkt kopplat till SOS Alarm. För hela Oljehamnen finns också ett heltäckande utrymningslarm.

Egna resurser

Personella
Verksamheten har personal i beredskap. I händelse av en olycka kallas verksamhetens beredskapsgrupp in. Gruppen har befogenhet att initiera interna räddningsinsatser och samordna och leda dessa i samarbete med räddningstjänsten.

Materiella
Det finns enklare brandbekämpningsutrustning och utrustning för att omhänderta mindre läckage. Utöver detta finns det på området en container med mer utrustning som tillhandahålls av Skadeservice i Östhammar AB. Hela Oljehamnen har också släckvattensystem med tillhörande brandpump.

Externa
Företaget har avtal med Släckmedelscentralen AB (SMC) som finns belägen vid Oljehamnen. Verksamheten samarbetar med fler externa resurser i beredskap enligt företagets jourlista.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
För Oljehamnen finns en gemensam insatsplan och därmed för Norddepots anläggning. Verksamheterna övar regelbundet insatsplanen tillsammans med räddningstjänsten genom förevisningar, besök och fullskalig övning.

Räddningstjänsten har också upprättat en rutin gällande cisternbrand vid Oljehamnen. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten. Vart fjärde år genomförs en insatsövning med SMC på Oljehamnen.

Vid insats
Vid en olycka på Norddepot startar och leder beredskapsgruppen insatsen fram till räddningstjänsten ankommit till olycksplatsen. VD eller teknisk chef ansvarar för att bidra med anläggningskännedom vid räddningsinsats, leder utrymning och vidtar anläggnings- och miljöskyddande aktiviteter. Skadeplatsledningen utövas i samråd mellan räddningsledaren och den eller de personer från företaget som beredskapsgruppen utser.

Kontakt

Norddepot AB
Oljevägen 3
852 29 Sundsvall
Telefon: 026-66 56 50

Inom verksamheten lagras stora mängder bensin, diesel, eldningsoljor, biodrivmedel och mindre mängder av additiver.

Huvudprodukterna kommer med båt och pumpas in till depån. Utlastning sker vid utlastningsplatsen inom depåområdet.

Risker

 • Läckage av brandfarlig vätska vid lastning
 • Läckage av brandfarlig vätska från rörledning eller cistern
 • Brand i cistern.

Bensin: giftig, miljöfarlig och mycketbrandfarlig.
Etanol: giftig och mycket brandfarlig.
Diesel: hälsoskadlig, miljö och brandfarlig.
Eldningsolja: hälsoskadlig, miljö och brandfarlig.

Risker med lagring av petroleumprodukter är faran för brand och utsläpp till miljö. Brand orsakar rök som är skadlig att andas in. Utsläpp kan påverka mark, grundvatten och hav.

På området finns bland annat automatiska radar system för nivåmätning med larm funktion på cisterner. Brandlarm och sprinkler utrustning på utlastning för tankbilar. Klass1 cisterner är invallade för hindrande av läckage och brandspridning.

Alarmering

Verksamheten har brand- och utrymningslarm, gasvarnare och nivålarm. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via larm som är direkt kopplat till SOS Alarm. För hela oljehamnen finns ett heltäckande utrymningslarm.

Egna resurser

Personella
Verksamheten har en insatsorganisation bestående av personer som har befogenhet att starta en intern räddningsinsats. Personalen förbereder och inleder akut skadeavhjälpande insatser för att om möjligt begränsa omfattningen.

Materiella
Företaget har brandskyddsutrustning vid depå och kaj för att utföra skadebegränsande åtgärder och initial räddningsinsats om möjligt. Hela Oljehamnen har också släckvattensystem med tillhörande brandpump.

Externa
För Oljehamnen finns en gemensam insatsplan och därmed för OKQ8:s anläggning. Personal som omfattas av denna insatsplan övar regelbundet på anläggningen. Räddningstjänsten har också upprättat en rutin vid cisternbrand i Oljehamnen.

Samverkan med räddningstjänst

Förebyggande
För Oljehamnen finns en gemensam insatsplan och därmed för OKQ8:s anläggning. Personal som omfattas av denna insatsplan övar regelbundet på anläggningen. Insatsplanen övas vart tredje år för räddningstjänstens personal, genom förevisningar, besök och fullskalig övning. Räddningstjänsten har också upprättat en rutin vid cisternbrand i Oljehamnen.

I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten. Vart fjärde år genomförs också en insatsövning med SMC på Oljehamnen.

Vid insats
Vid en olycka på OKQ8 sker samverkan med räddningstjänsten, enligt den framtagna insatsplanen. Anläggningspersonalen bidrar med verksamhetskännedom och vid behov ämneskunskap.

Kontakt

OKQ8 AB
Petroliumvägen 4
852 29 Sundsvall
Telefon: 08-506 800 00
Webb: www.okq8.se Länk till annan webbplats.

Svensk petroleumförvaltning (SPF) är en del av Oljehamnen.

Företaget hanterar brandfarliga vätskor, som lagras i bergrum. Produkterna kommer med fartyg. OKQ8:s personal sköter skötsel och drift av SPF:s bergrum.

Risker

 • Läckage av brandfarlig vätska vid lossning
 • Läckage från bergrum
 • Brandtillbud bergrum.

Alarmering

Verksamheten har brand- och utrymningslarm, gasvarnare och nivålarm. Räddningstjänsten larmas genom 112 eller via larm som är direkt kopplat till SOS Alarm. För hela oljehamnen finns ett heltäckande utrymningslarm.

Egna resurser

Personella
Verksamheten har en insatsorganisation bestående av personer som har befogenhet att starta en intern räddningsinsats. Personalen förbereder och inleder akut skadeavhjälpande insatser för att om möjligt begränsa omfattningen.

Materiella
Företaget har brandskyddsutrustning vid depå och kaj för att utföra skadebegränsande åtgärder och en initial räddningsinsats om möjligt. Hela Oljehamnen har också släckvattensystem med tillhörande brandpump.

Externa
För Oljehamnen finns en gemensam insatsplan och därmed för OKQ8:s anläggning. Personal som omfattas av denna insatsplan övar regelbundet på anläggningen. Räddningstjänsten har också upprättat en rutin vid cisternbrand i Oljehamnen.

Samverkan med räddningstjänst

Förebyggande
För Oljehamnen finns en gemensam insatsplan och därmed för OKQ8:s anläggning. Personal som omfattas av denna insatsplan övar regelbundet på anläggningen. Insatsplanen övas vart tredje år för räddningstjänstens personal genom förevisningar, besök och fullskalig övning. Räddningstjänsten har också upprättat en rutin vid cisternbrand i Oljehamnen.

I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten. Vart fjärde år genomförs också en insatsövning med SMC (Släckmedelscentralen) på Oljehamnen.

Vid insats
Vid en olycka på OKQ8 sker samverkan med räddningstjänsten enligt den framtagna insatsplanen. Anläggningspersonalen bidrar med verksamhetskännedom och vid behov ämneskunskap.

Brand

En brand i verksamheten kan avge mycket rök som är farlig att andas in.

Utsläpp av kemikalier

Ett utsläpp av kemikalier från området kan leda till brännbara gaser samt miljöskador.

Kontakt

Sandahls Goods & Parcel
Björneborgsgatan 3
852 38 Sundsvall
Telefon: 0370-51 60 00
Webb: www.sandahls.com Länk till annan webbplats.

Korsta Oljelager AB, Korstaverket (Kolab)

Korsta Oljelager AB, Korstaverket (Kolab), är beläget vid hamnen i Tunadal.

KOLAB ägs gemensamt av Sundsvall Energi AB och Jämtkraft AB och säljer lagringsutrymme för tunga eldningsoljor.

Anläggningen omfattar två bergrum med en lagringsvolym av 100 000 kubikmeter vardera. I takt med omställningen till andra energislag har bolagens lagringsbehov förändrats och därför hyrs bergrummen i dag ut till externa intressenter. Transport av eldningsolja sker med tankfartyg och pumpas över genom en produktledning mellan Tunadalshamnen och bergrummen.

Risker

 • Läckage av vätska (brandfarlig, frätande, miljöfarlig, skadlig).

Tung eldningsolja är hälso- och miljöfarlig.

Det är främst vid lossning och lastning av tung eldningsolja som det finns risk för olyckor och då i form av utsläpp av olja. Under den tid som olja lagras i bergrum är risken för olyckor mycket begränsad.

Vid ett utsläpp kan det ske förorening av mark och vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt.

Vid en större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I och med att flampunkten för lagrade oljor är hög är de inte klassade som brandfarlig vara och risken för brand är liten.

Alarmering

Verksamheten har brand- och utrymningslarm för samtliga byggnader. Räddningstjänsten larmas via automatiskt brandlarm kopplat till SOS Alarm eller via 112.

Egna resurser

Personella
Störst risk för oljeläckage är vid lastning och lossning mellan båt och bergrum. Vid sådana tillfällen finns lossningsledare, ledningsvakt och säkerhetsvakt på plats och övervakar arbetet. Vid eventuellt läckage stoppas pumpningen av olja och sanering med tillgänglig saneringsutrustning påbörjas.

Korsta Oljelager har funktionen intern insatsstyrka som driftsätts när en situation bedöms utgöra allvarlig fara. Insatsstyrkan bedömer olyckans omfattning, stoppar läckage om möjligt och aktiverar utrymning. Om det är möjligt vidtar insatsstyrkan åtgärder för att minska omfattningen på olyckan. Verksamheten har också beredskapspersonal som omedelbart kallas ut vid en katastrofsituation.

Materiella
Verksamheten har på området utrustning för att kunna stoppa och begränsa ett mindre läckage till hav och mark.

Externa
Genom tillgång till Sundsvall hamns arbetsbåt och högsjöoljeläns från Sundsvalls Oljehamn har verksamheten också externa resurser att nyttja vid läckage till havet.

Samverkan med räddningstjänsten

Förebyggande
I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Vid tillbud på anläggningen möter insatsstyrkan upp och ledsagar räddningstjänsten till olycksplatsen. Kommunikationen mellan räddningstjänsten och verksamheten sker genom driftsamordnare eller av denne utsedd person. Denne bistår vid behov räddningstjänsten med verksamhetskännedom och ämneskunskap.

Kontakt

Korsta oljelager AB
Sjöfartsvägen 1, Korstaverket
856 34 Sundsvall
Telefon: 060-19 22 00
Webb: www.sundsvallenergi.se Länk till annan webbplats.
Frågor kring KOLAB hänvisas till Sundsvall Energi, delägare i KOLAB.

Kartbild som visar områden med farlig verksamhet i Sundsvall och Timrå.

Områden med farlig verksamhet. Kartnålen visar inte den exakta platsen.

Utsläpp av giftig gas

Ett utsläpp av ammoniak är giftigt och farligt att andas in. Gasen är vitaktig och luktar fränt.

Kontakt

Sundsvalls Fryseri AB
Norra Förmansvägen 18
857 53 Sundsvall
Telefon: 060-12 33 60
Webb: sundsvallsfryseri.se Länk till annan webbplats.

SCA Graphic Sundsvall AB Östrand

SCA Graphic Sundsvall AB Östrand ligger vid nordvästra änden av Alnösundet, i Timrå kommun.

Vid Östrand produceras blekt barrsulfatmassa och CTMP-massa
av tall, gran och lövved. Massan används exempelvis till mjukpapper och tryckpapper. Försäljningen sker i huvudsak till kunder i Sverige, övriga Europa och till USA. Från veden utvinns också råterpentin och råtallolja, företaget levererar också grön el och fjärrvärme.

Fabriken har drygt 375 anställda och en produktionskapacitet på 1 000 000 ton massa per år.

Verksamheten hanterar brandfarlig, miljöfarlig, frätande och giftig gas, samt brandfarlig och giftig vätska.

Risker

 • Utsläpp av kemikalier
 • Brand och rökutveckling från brandfarlig vätska.

Vid Östrands massafabrik hanteras ett flertal kemikalier, några av dem är giftiga, frätande eller brandfarliga.

Klordioxid: en vätska som i temperaturer över 11 grader Celsius övergår till gas som klassas som giftig.
Natriumklorat: skadligt för miljö i mark och vatten.
Syrgas: i sig inte farlig med kan bidra till mycket snabba brandförlopp.
Natriumhydroxid: en frätande lösning.
Väteperoxid: en såväl oxiderande som frätande lösning.
Råterpentin: skadligt för vattenlevande organismer och brandfarlig vätska.

Alarmering

Verksamheten har automatiskt brandlarm som är direkt kopplat till SOS Alarm. Anläggningen har också utrymningslarm för samtliga lokaler. Räddningstjänsten larmas via automatiskt brandlarm eller 112.

Egna resurser

Personella
SCA Östrand har en intern insatsgrupp, med en insatsledare som ansvarar för insatsen till räddningstjänsten anländer. Insatsgruppen utför inledande akuta åtgärder vid en olycka inom fabriksområdet. Företaget har också en ledningsgrupp bestående av flertal resurser som nyttjas vid en olycka.

Materiella
Verksamheten har grundläggande utrustning för att kunna utföra en inledande insats. Materialet möjliggör en mindre insats för brandbekämpning och kemikalieutsläpp och läckage. På anläggningen finns också manuell fast släckutrustning, i form av inomhusbrandposter.

Externa resurser

Externa resurser som verksamheten kan nyttja vid olje- och kemikalieutsläpp är saneringsföretag inom distriktet.

Samverkan med räddningstjänst

Förebyggande
Räddningstjänsten har insatskort för verksamheten, som agerar som stöd för att insatsstyrkan ska hamna rätt vid en olycka på anläggningen. Varje år genomförs en övning i samverkan mellan insatsgruppen och räddningstjänsten. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten minst vart fjärde år tillsyn på verksamheten.

Vid insats
Vid en insats sker samarbete mellan räddningstjänsten och verksamheten i huvudsak genom företagets insatsledare som är Östrands ansvarige på olycksplatsen. Samverkan sker också med delar av ledningsgruppen vid en insats. Säkerhetssamordnare och miljöchef bistår räddningstjänsten med rådgivning och information. Produktionschefen i ledningsgruppen ansvarar vid händelse för att ställa tekniska resurser och personal till förfogande för att underlätta räddningstjänstens arbete.

Kontakt

SCA Graphic Sundsvall
Östrands massafabrik
861 81 Timrå
Telefon: 060-16 40 00
Webb: www.sca.com Länk till annan webbplats.

På de här fastigheterna bedrivs verksamhet som omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.

Skanska

Bergtäkter på fastigheter i Sundvalls kommun:

 • Bunsta 2:8,
 • Solberg 4:7, 4:97, 6:1
 • Veda 1:10, 2:14.

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen och som klassas som farliga är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig inte är explosiva. Det finns därför ingen risk för explosion vid transport eller hantering.

Kontakt

Skanska Industrial Solutions AB
Telefon: 010-448 00 00
Webb: www.skanska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svevia

Bergtäkter på fastigheter i Sundvalls kommun:

 • Västerkolsta 2:1.

Bergtäkter på fastigheter i Timrå kommun:

 • Tjärne 1:3.

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen och som klassas som farliga är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig inte är explosiva. Det finns därför ingen risk för explosion vid transport eller hantering.

Kontakt

Svevia
Postadress: Box 1008, 901 20 UMEÅ
Besöksadress: Kanalgatan 77, Skellefteå
Telefon: 08-404 10 00
Webb: www.svevia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: